This is Aalto. A Professional theme for
architects, construction and interior designers

Call us on +651 464 033 04

531 West Avenue, NY

Mon - Sat 8 AM - 8 PM

מעלה

תכנון ועיצוב: שני פיש | מנחה: אדריכל אודי קרמסקי

מגוון | מעצבים חינוך יחד

שדרות ירושלים 8, תל אביב-יפו.

בית ספר הוא המרחב החינוכי הראשון והמשמעותי איתו נפגש הילד. כילדה שחוותה קשיים רבים בלמידה, כבר כנערה הרגשתי שחינוך טוב ומפתח יכול ואף צריך לשלב מגוון תחומים.

כמדריכה בתנועת הצופים ובהמשך, בהתנדבות לשנת שירות ב"פנימיית טוקאייר" הבנתי את היכולת של המרחב להיות גורם תמיכה משמעותי לחינוך נכון יותר. עם השנים הבשיל בי הרצון לשיפור חווית הלמידה והאופן בו נתפס המרחב הלימודי. כך החלום לעיצוב מרחבי למידה מיטיבים הוביל אותי לפרויקט זה.

מגוון | מעצבים חינוך יחד הינו בית הספר מעוצב במרחבי למידה שונים ומשתנים. אידיאולוגית בית הספר בבסיסה בנויה על-פי תפיסת החינוך הדמוקרטי ולוקחת את עיקרי התפיסה ונותנת לה ביטוי בעיצוב וחלוקת מרחבי הלמידה, האפשרות ללמידה מגוונת באמצעות העיצוב המקשר.

מרחבי הלמידה בבית הספר נותנים מקום למפגשים טבעיים, לחשיבה, לעצמאות, ליצירה ולהשפעה של הילד על סביבתו.

כהשראה מתפיסת "ארבעת המורים" בחינוך הדמוקרטי חילקתי את מרחבי הלמידה בבית הספר לארבעה מרחבים עיקריים:
בתים (דו-גילאים), כיתות נושא, מרחבי העשרה, ומרחבי מפגש אקראיים המהווים גורם מקשר נוסף בין המרחבים לטובת פיתוח הילד והקהילה הבית ספרית.

כניסה מחבקת

מרחב הכניסה לבית הספר

עוצב במטרה להוות

נקודה מעבר מן החוץ העירוני

אל הפנים הקהילתי.

מרחב הכניסה מכיל,

מעודד מפגש טבעי

ושייח פורה רב- גילאי.

מעבר בין החוץ לפנים

יצירת מרחב קהילת בית הספר

ספריית קומת הקרקע מאפשרת מפגש ראשוני

בין הקהילה הבית ספרית

לבין המתארחים מן הקהילה העירונית

נוסף לכך, במרכזה של הקומה פועל

מרחב מפגש מזמין המשמש כ'בית קפה'.

את האוכל מכינים התלמידים

בכיתת הבישול הסמוכה לו.

קומת למידה

מרחבי הלמידה בכיתות הנושא

מאפשרים מגוון בשיטות הלמידה

נתנים מקום להרחבת מעגל הלומדים

ואף יצירת מרחב אינטימי ומאפשר

לתלמיד לרכוש את הנושא אותו בחר

ללמוד בעמרכת השעות שבנה לעצמו

את המערכת הלימודית כל תלמיד בונה

בעזרת חונך מבית בוגר יותר

ובך נוצר שייח בין גילאי מפתח לשני הצדדים.

מרחבי העשרה

מרחב מוביל למרחב,

מרחבי העשרה מעוצבים

כחלק בלתי נפרד ממרחבי ה"מסדרונות".

הם נותנים מקום לסקרנות, יוצרים רצון לעשייה

אישית וקבוצתית וכך גם ליצירה משותפת.

הלמידה משתנה בצורתה ותוכן המתאפשר בה.

שייח בין גילאי

יצירת מרחב מפתח

את המערכת הלימודית כל תלמיד בונה

בעזרת חונך מבית בוגר יותר

ובך נוצר שייח בין גילאי מפתח לשני הצדדים.

החניכה מפחיתה הסתברות לכך שילד אינו זוכה לביטוי אישי.

תחושת השייכות

האופן בו מעוצבות קומות הלמידה

נותן מקום למפגשים, לשייח וחשיבה משותפת.

ולחלופין, מאפשר מקום פיתוח אישי.

בכך מוביל להתפתחות ה'אני מאמין' של כל ילד,

וליצירת תחושת שייכות המובילה לאחריות

אישית וקבוצתית.

חצר בית הספר

מגרש הספורט

חצר בית הספר

מרחב מפגש טבעי