This is Aalto. A Professional theme for
architects, construction and interior designers

Call us on +651 464 033 04

531 West Avenue, NY

Mon - Sat 8 AM - 8 PM

מעלה

תכנון ועיצוב: מיכל קורן | מנחה: אדריכל יואב מאירי

The Greenhouse

מפעל חקלאות חברתי במרכז העיר תל אביב. מטרתו לספק מענה בתחומי התעסוקה והפנאי עבור אוכלוסייה שנפלטה משוק העבודה. בליבו של המפעל ישנה חממה המהווה את מוקד התעסוקה והמשיכה המרכזי. החללים תוכננו כך שיתמזגו עם החממה למקשה אחת רציפה ומספקים מענה משלים בתחומי התעסוקה ופנאי.

החממה תהווה מוקד תעסוקה ומשיכה עיקרי במתחם. היא מתוכננת באופן המאפשר עבור האוכלוסיה המזדמנת להתרשם מגודלה ומהעבודה הנערכת בתוכה במספר מוקדים במקביל. כדי לענות על צורך זה החממה מכילה מספר מתחמים עם תחומי עיסוק שונים בעולם החקלאות והבוטניקה. נוסף על כך, ישנו דגש על תחושת המרחב בקומת הכניסה למתחם. חממה הינה מרכז המפעל, המעבר בין המתחמים השונים מתבצע באמצעות גשרים במפלסים השונים שאינם מפלס הקרקע.

החממה כאלמנט מרכזי ולצידה המתחמים השונים

מתחמים סביב החממה

החממה מוקפת במגוון חללים המחולקים לשלושה מישורים שונים- אקטיבי, פסיבי וחברתי. מישורים אלו עונים על צרכיו של האדם ומאפשרים לו סיפוק נפשי . החללים תוכננו כך שיתמזגו עם החממה למקשה אחת רציפה ומספקים מענה משלים בתחומי התעסוקה ופנאי.