This is Aalto. A Professional theme for
architects, construction and interior designers

Call us on +651 464 033 04

531 West Avenue, NY

Mon - Sat 8 AM - 8 PM

מעלה

תכנון ועיצוב: ליז לוז | מנחה: מעצב ערן נעים

Designer: Liz Louz

בין הבניינים

In between plases

פיתוח נופי של השטחים המוזנחים ש״בין הבניינים״ ויצירת גן שכונתי, בהשראת מקווה מים יהודי, שמחבר בין מס׳ בניינים ישנים בעיר.

בפרוייקט נלקחה חלקה בה שלושה בניינים המוקפים ברחובות; הסתדרות, היינץ כהן ופיכמן בחולון כמקרה מבחן לטיפול בבניין ישן בעל חצר בקומת עמודים.
מקווה מים היהודי היה המתווה לגן שכונתי ויצר מרחב ציבורי עם בריכות מים בו יכולים דיירי הבניין לבלות את זמנם הפנוי ולהתנתק מהרעש של השגרה, כמו במקווה יהודי בו טובלות הנשים ומתנתקות מהסביבה. סביב המקווה נוצרת קהילת נשים רחבה וזו גם המטרה בגן השכונתי. בנוסף לגן, פותחה חזית לבניין אשר יוצרת מפלים קסומים, בעיקר ממי גשמים, מהגג ועד לבריכות הקטנות בקרקע בהשראת החתך העקרוני של מקווה המים.

מתוך העיר

מתוך העיר תצוץ פינה קסומה,
פינה של היטהרות, שוויון והתנתקות.
הפינה הפרטית תהפוך ציבורית
לא תבדיל בין המינים
ותזמן אליה את כולם לרגע אחד של קסם. תאפשר להיראות ולא לירא
תיצור מפגשים מפתיעים
ותמלא את החסר,
את ה-void העמוק שנוצר כשהתפנה העבר.
תמלא את החור במים טהורים
ותכיל בתוכה את הנשמות האבודות.

איזומטריה-מפוצצת (1)