This is Aalto. A Professional theme for
architects, construction and interior designers

Call us on +651 464 033 04

531 West Avenue, NY

Mon - Sat 8 AM - 8 PM

מעלה

עיצוב ותכנון : קרן אורון  |  מנחה : אדריכל יורם נידם

איזורים אוטונומיים ארעיים
בעיר

איך אפשר לייצר מרחבים אוטונומיים ארעיים בתוך עיר? כיצד ניתן לאפשר מרחבים מחתרתיים שנחבאים מהעין הבולשת של הממסד ומתירים מפגשים מעניינים ופוטנציאל יצירתי ואמנותי? הקפלים שבמפה מאפשרים מקומות נסתרים – כאלה שבמבט ראשון נראים רגילים למדי, אך מה שמסתתר מתחתיהם הוא מרחב סודי וסבוך… בפרוייקט הגמר שלי חקרתי את התיאוריה האנרכיסטית של הפסבדונים חכיים ביי בספרו “אזורים אוטונומיים ארעיים”. לטענת ביי כיוון שכל השטחים בעולם שייכים לריבונות כלשהי, עלינו תמיד לנהוג על פי חוקי הריבונות. מצב שכזה מעייף יצירתיות וחונק מפגשים פוריים ומיוחדים יצרתי 2 מערכות תנועה: עליונה ורשמית שנמצאת בכיכר ויצמן בחולון, המאפשרת תנועה נורמטיבית ובה הצצות אל המערכת השניה מערכת תת קרקעית ומחתרתית שמייצרת סדרת חללים שמאפשרים מהלכי תנועה בלתי סטורקטורליים ומבוכיים המערכת המחתרתית יכולה לאפשר תיאטרון פרינג’ דינאמי ונדידה בין החללים השונים

קיפולי המפה והמרחבים
הנסתרים בתוכם

"במסגרת המורכבות הפרקטלית של הגיאוגרפיה הממשית, יכולה המפה לראות אך ורק גרידים במימדים מסויימים. מרחבים גדולים מקופלים וחבויים חומקים ממוט המדידה"

אזורים אוטונומים ארעיים / חכים ביי

UNDEGROUND

PLANS